fbpx

ביקורת

שרותי בקרה אירגונית

המשרד מספק שירותי SOX/I-SOX לחברות ציבוריות (אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי) הכולל את הטמעת הבקרות ובדיקתן. התהליך כולל ביצוע מיפוי סיכונים ותיעוד של תהליכים המשפיעים על הדיווח הכספי תוך רמת הערכת הבקרה הפנימית בכל אחד מן התהליכים.

תהליך העבודה כולל את השלבים הבאים:

  1. קביעת היקף העבודה בהתבסס על ניתוח דוחות כספיים, שיחות עם המנהלים וביצוע סקר סיכונים.
  2. מיפוי ותיעוד התהליכים והבקרות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. תהליך המיפוי מתבצע על ידי תיאור מילולי ותרשימי זרימה.
  3. בדיקת אפקטיביות הבקרות (TESTING).

לפני שאני נפרדים, אולי בכל זאת נוכל לעזור?

1
2
3
4
5
6
דילוג לתוכן