fbpx

דיווחים לרשויות המס

כל גוף המנהל פעילות עסקית מחויב לדווח על פעילותו העסקית לרשויות המס בישראל, סוג ותדירות הדיווחים נקבעים בהתאם לגודל ולסוג העסק. במדינת ישראל ישנם שלושה מוסדות עיקריים להם יש צורך לדווח על הפעילות של העסק – מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי. ישנה חשיבות רבה להגשת הדיווח במועד שנקבע ובהתאם להנחיות של רשויות המס השונות, דיווח לא בזמן או לא לפי ההנחיות עלול לגרור קנסות, עיקולים וסנקציות לא נעימות אחרות. מספר הדיווחים במדינת ישראל הוא רב ומשתנה מעסק לעסק, על מנת להימנע מסנקציות על אי דיווח במועד או דיווח שלא לפי ההנחיות חשוב להיעזר בבעל מקצוע מנוסה שבקיא בכל סוגי הדיווחים, בהנחיות המדויקות להגשת הדיווחים ובמועדים הדרושים. למשרדנו ניסיון רב שנים בהתנהלות נכונה מול רשויות המס, וכחלק משרותי הנהלת החשבונות אנחנו מטפלים בכל דיווחי העסק לרשויות המס.

להלן ריכוז של הדיווחים העיקריים שכל בעל עסק חייב לדווח לרשויות המס.

דיווחים חודשיים לרשויות המס:

 

  1. מע"מ – הדיווח למע"מ מבוצע אחת לחודש/חודשיים בהתאם לגודלו של העסק. הדיווח יכלול כל העסקאות כל העסקאות עבורן הופקו חשבוניות מס במהלך תקופת הדיווח (חשבוניות הכנסה שהפיק בעל העסק וחשבוניות הוצאות אותן קיבל בעל העסק מספקיו).

 

  1. מס הכנסה – תשלום המס במהלך השנה נעשה באמצעות מקדמות על חשבון המס. המקדמות משולמות אחת לחודש או אחת לחודשיים בהתאם למה שיקבע על ידי מס הכנסה. גובה המקדמה מחושב בהתאם לשיעור מהכנסות העסק בתקופת הדיווח. חישוב מס הכנסה הסופי אותו חייב העסק לשלם נעשה אחת לשנה במסגרת הדוח השנתי שמוגש אחת לשנה. לאחר חישוב המס הסופי מנכים את סך המקדמות ששולמו במהלך השנה ובעל העסק מחויב לשלם את ההפרש. על מנת להגיע להפרש קטן ככל האפשר משרדנו מבצע בקרה במהלך השנה ומוודא שהמקדמות שמשולמות תואמות את הרווחים הצפויים של העסק. במידת הצורך אנחנו מעדכנים את שיעור המקדמות במהלך השנה.

 

  1. ביטוח לאומי – ביטוח לאומי אישי חל למעשה רק על הכנסות של בעל עסק עצמאי ולא חל על הכנסות של חברות. ביטוח לאומי של בעל מניות בחברה משולם דרך תלוש השכר כמו עובד שכיר רגיל. למעשה אין דיווח חודשי לביטוח לאומי, אך יש תשלום חודשי שבדומה למס הכנסה נקרא מקדמה על החשבון, כאשר גם כאן כמו במס הכנסה החישוב הסופי נעשה לאחר הגשת הדוח השנתי – מסך החבות השנתית מנכים את המקדמות ששולמו ובעל העסק צריך לשלם את ההפרש. המקדמות מחושבות בהתאם לרווח החודשי עליו הצהיר בעל העסק. מקדמות אלו משמשות גם לצורך חישוב גובה הפיצוי לבעל העסק במקרה של אירוע ביטוחי. על כן מעבר למטרה החשובה של שמירת פער קטן ככל שניתן בהתחשבנות השנתית חשוב לשמור שגובה המקדמות יתאמו את הרווח בפועל. משרדנו מבצע בקרה במהלך השנה לצורך וידוא כי גובה המקדמות תואם את הרווח בפועל.

 

דיווח שנתי

  1. עצמאי – כל בעל עסק עצמאי חייב להגיש דוח שנתי על פעילותו העסקית למס הכנסה. כמו הדוחות החודשיים גם דוח זה צריך להיות מוגש במועד, ערוך בהתאם לכללים שנקבעו על ידי מס הכנסה ולכלול את כול המסמכים הדרושים. הגשה לא במועד או הגשה שלא על פי הכללים עלולה להביא לסנקציות של רשות המסים. חשוב לזכור שדוח זה משמש למעשה כבסיס לחישוב המס הסופי של בעל העסק. למשרדנו ניסיון רב בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה תוך מיקסום הטבות המס לבעל העסק.

 

  1. חברה – חברה למעשה היא ישות משפטית נפרדת וחישוב המס שלה נעשה בנפרד מחישוב המס של הבעלים. כמו עצמאי גם חברה מחויבת להגיש דוח שנתי למס הכנסה אחת לשנה. דבר חשוב שיש לחברה ואין לעצמאי זו החובה לצרף לדוח שנתי, דוח כספי מבוקר על ידי רואה חשבון. להרחבה בעניין ביקורת דוחות כספיים לחץ כאן.

 

בנוסף לדיווח על הפעילות העסקית של העסק עצמו, ארגון המעסיק עובדים חייב בדיווחים נוספים הן חודשיים והן שנתיים – להרחבה בנושא לחץ כאן

לפני שאני נפרדים, אולי בכל זאת נוכל לעזור?

1
2
3
4
5
6
דילוג לתוכן