fbpx

חשבות שכר

הדרכת המעסיק על חובותיו החוקיות

על בעל עסק הבוחר להעסיק עובדים חלים מספר רב של חוקים ותקנות, אי עמידה בתנאי החוק עלולה לסכן את המעסיק בתביעות מצד העובד. משרדנו מעניק הכוונה ויעוץ למעסיק על דרישות החוק החלות עליו בעת העסקת העובדים. אנו מעסיקים חשבי שכר מומחים אשר מכוונים את בעל העסק להתנהלות נכונה אל מול עובדיו לעניין שכר העבודה.

 

הפקת תלושי שכר

על בעל עסק המעסיק עובדים יש חובה להפיק תלוש שכר לעובד עבור כל חודש עבודה. על התלוש להיות ערוך בהתאם לחוק. משרדנו מעסיק חשבי שכר מומחים המכירים את ההנחיות ומעודכנים בשינוי חקיקה באופן שוטף, אשר יכינו לבעל העסק תלושים עבור עובדיו כמתחייב בחוק.

 

דיווח נתוני שכר חודשיים ושנתיים לרשויות המס

כל בעל עסק המעוניין להעסיק עובדים מחויב לפתוח תיקים ייעודיים לכך הן במס הכנסה והן בביטוח לאומי – תיקים אלו נקראים תיקי ניכויים. על בעל עסק המעסיק עובדים יש חובה לנכות את המסים מהעובד, לדווח את נתוני השכר ולהעביר את המסים אשר נוכו מהעובד, באופן שוטף למס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם לתדירות שנקבעת על ידי הרשויות. בנוסף לדיווח החודשי קיימת חובה לדיווחים תקופתיים נוספים – למס הכנסה אחת לשנה ולביטוח לאומי 3 פעמים בשנה. דיווחים אלו חייבים להיות ערוכים בהתאם להנחיית הרשויות וצריכים להתבצע במועד הקבוע. אי עמידה בכללים ובמועדים עלולה לסכן את בעל העסק בסנקציות מצד הרשויות. משרדנו מעניק את השירותים הנדרשים לצורך דיווח נתוני השכר לרשויות והן מבצע עבור לקוחותיו את פתיחת התיקים הנדרשים מול הרשויות.

 

הפקת מסמכים לעובדים

לעיתים המעסיק נדרש לספק לעובדיו מסמכים רשמיים על נתוני שכרו לצורך הגשתם לגופים שונים. גופים כגון קרנות פנסיה, מס הכנסה, ביטוח לאומי ועוד. במסגרת שרותי חשבות השכר משרדנו מפיק את כל המסמכים אותם מחויב המעסיק לספק לעובדיו על פי חוק.

לפני שאני נפרדים, אולי בכל זאת נוכל לעזור?

1
2
3
4
5
6
דילוג לתוכן